در سرزمین ما
پرندگان همه خیس اند
در سرزمینی که عشق کاغذی است
 انتظار معجزه را بعید می دانم 

"خسرو گلسرخی" 

734659